Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 juni 2010

Algemene beschouwingen van D66 Beemster

Geacht college,
U vraagt ons de kadernota Begroting te behandelen waarin de beleidsvoornemens van 2011 zijn verwerkt gebaseerd op het oude collegeprogramma.

De verkiezingsuitslag is duidelijk geweest. Veel bewoners van de Beemster hebben genoeg van de aanslagen op de kernkwaliteiten van de Beemster polder.

Uw streven om echt te luisteren naar de burger lijkt direct te sneuvelen.
Het is bijzonder dat er nog geen collegeprogramma is. Voor ons ligt een kadernota gebaseerd op oud denken en oud beleid met hier een beetje bij en daar een beetje af. Een hervormingsagenda hebben we nodig voor de komende bezuinigingen.

Nieuwe ambities zijn noodzakelijk. Met dit beleidsarme verhaal zijn we verre van gelukkig. We staan aan het begin van een langere periode van bezuinigingen, we verwachten dan een uitwerking van meerdere scenario’s om zicht te krijgen op de kansen en risico’s. Dat is geen koffiedik kijken, zoals het college het verwoord, maar vooruit denken.
Door de voorfinanciering van de grootschalige bouwplannen hebben we al een grote oplopende schuldenlast die we vervolgens in economische zware tijden terug moeten zien te verdienen. Wat ons betreft niet ten koste van het ons landschap.

D66 pleit voor:

meer Transparantie van bestuur en dialoog met de bewoners,
Totale integrale aanpak voor een Duurzame polder voor binding, energie en veiligheid
meer durf waar het de bestuurlijke Toekomst betreft.

Transparant bestuur

We zetten hoog in op transparantie van bestuur. De kwaliteit van de besluiten zal sterk moeten verbeteren. De burger heeft recht op een heldere motivering waarom het college wel waarde hecht aan de belangen van de een en niet aan die van de ander of toch doorzet ondanks massaal burgerprotest. Dat voorkomt veel onrust en ook rechtszaken, waar nu maar liefst 50.000 euro aan op gaat en misschien wel meer. Dus geen dichtgetimmerde plannen voorleggen aan de burgers en de raad. Neem de burger serieus.
Landschappelijk en dorps wonen in de Beemster
Wij pleiten juist wel voor een structuurvisie in 2010, zoals de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) voorschrijft. Dat was de oorspronkelijke opdracht van Des Beemsters, jaren geleden.
Wat kan nu wel en wat kan niet in de Beemster. Tot nu toe kan niets niet in de Beemster en daar gaat veel negatieve energie in zitten.
Een breed gedragen structuurvisie voorafgaand aan en richtinggevend aan de bestemmingsplannen, dat is de goede volgorde. Niet achteraf, zoals het college voorstelt, dat is het paard achter de wagen spannen.
Wij willen daar een discussienota voor aanleveren.
Wij wachten nog steeds op de structuurvisie van de PvdA, die van doorslaggevende betekenis was voor de coalitievorming. Tot op heden hebben wij daar nog niets van gezien.
Onze voorkeur gaat uit naar een toename van het aantal ICT-woningen (rood voor rood), zodat er niet gebouwd hoeft te worden in uitleggebied, en minder in Middenbeemster en buffergebied. We willen pas op de plaats met bouwplannen, niet bouwen voor de stadsregio Amsterdam maar hoofdzakelijk voor de eigen behoefte en die van de andere plattelandsbewoners. De consument moet weer als consument bediend worden. Wij pleiten voor een andere werking van de woningmarkt. Meer eigen kavels voor particuliere projecten. De gemeente zou veel meer in moeten zetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Duurzame woningen geven een meerwaarde aan een groene
Algemene Beschouwingen D66 Beemster Kadernota 2011

2
plattelandsgemeente. Verantwoord en toekomstgericht bouwen zou men als uitgangspunt moeten nemen ofwel het toepassen van de laatste stand der techniek.
Geef een groep starters de kans om een duurzaam woningbouwproject te realiseren.
Bouwen naar behoefte betekent niet alleen onderzoek doen naar de behoefte of het betrekken van woningzoekenden bij de bouwplannen voor betaalbare woningen, het betekent ook dat leegstand wordt voorkomen.
Bij de ontwikkeling en uitwerking van plannen voor Zuidoostbeemster en het 4e kwadrant van Middenbeemster gaan we er vanuit dat een landgoed een passend alternatief kan zijn voor rijtjeshuizen en wijken.
Wij hechten in dat verband dan ook zeer aan een welstandsnota die recht doet aan de dorpse en landschappelijke karakteristieken. Dus weg met de verplichting om alleen modern te bouwen in Zuidoostbeemster.
Tijdens de vaststellingsprocedure van bestemmingplan ZOB I zijn 115 zienswijzen van de bewoners van tafel geveegd. De zaak ligt nu bij de Raad van State.
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed noemt in haar rapport aan UNESCO voor Zuidoostbeemster de karakteristieke lintbebouwing en dat er niet hoger gebouwd dient te worden dan tweehoog met een puntdak. Dit zien wij als kader voor passende woningbouw in alle kernen. Er is echter nog steeds sprake van appartementenbouw van 3-hoog met kap, dat is niet dorps en dus niet passend.
Het Historisch Genootschap Beemster heeft haar deskundigheid aangeboden en de burgemeester heeft de minister in 2009 toegezegd om bij belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen eerst in overleg te gaan met de rijksdienst en de provinciale adviseur ruimtelijke kwaliteit. Wij koesteren deze toezeggingen.
Integrale aanpak veiligheid
Onbegrijpelijk is de door het college voorgestelde ‘terughoudendheid bij de uitvoering van veiligheidstaken’. Als dit een effect is van de financiële krapte bij ons en omliggende deelnemende gemeenten, dan moeten wij ook wat dat betreft onze verantwoordelijkheid nemen.
Binnen veiligheidsregio-verband kan efficiënter geoefend en aangekocht worden.
Zoek de samenwerking met de veiligheidsregio om het probleem van de brandweergarage op te lossen.
Predicaat duurzame polder
Wij verwachten dit najaar een integraal handhavingsbeleid. Dit was al aangekondigd voor 2009 en de middelen zijn reeds uitgegeven. Reclame-uitingen willen we tot het uiterste beperken en hier leges voor heffen.
De Beemster heeft in 2009, als laatste gemeente van NoordHolland, eindelijk de klimaatafspraak ondertekend. Wij verwachten op korte termijn de rapportage van het onderzoek naar duurzame technologie in woningbouw en andere projecten, dit zou in 2010 geleverd worden. Wij zien graag dat de NUON-gelden doelgericht geïnvesteerd worden in duurzame energie voor een klimaatneutrale gemeente, met een op termijn kostendrukkend effect in plaats van deze gelden toe te voegen aan de algemene reserve voor bouwprojecten, waar we nogal wat risico’s mee lopen. (opm. een schandalige beslissing om zo slecht beleid te verdoezelen) Bij alle gemeentelijke en particuliere bouwplannen moet duurzaam bouwen een belangrijk criterium zijn voor keuze van ontwikkelaars. Ook op dit punt wil D66 nadrukkelijk meedenken. Wij denken aan robuustere methodieken, met St.Urgenda als voorbeeld. Wij willen naar het predicaat van een duurzame polder
Versterking plattelandseconomie

Wij missen expliciete aandacht voor de versterking van de plattelandseconomie. Hoogwaardig werken en wonen in de polder betekent

afname van grootschalige of overlastgevende bedrijven in bewoonde gebieden

actief intensiveren van bedrijventerreinen,

en het saneren van tijdelijke bedrijfsterreinen op zichtlocaties
Algemene Beschouwingen D66 Beemster Kadernota 2011

3
Beemster is een sterk merk, we willen dat benutten in samenhang met Provincie, Laag Holland, Stadsregio en ISW. Wij willen een integraal gebiedsplan voor het verwerven van subsidies die de plattelandseconomie versterken, gericht op de:

Promotie van streekproducten,

regionale samenwerking voor effectieve marketing van de regio en

het toegankelijk maken van het cultuurlandschap.
Activering van jong en oud
Wat heb je aan een multifunctioneel centrum als er geen geld is voor het beheer om de boel goed te laten draaien?
Investeren in sociale binding en gezond gedrag door jong en oud leidt tot vermindering van maatschappelijke kosten. Wij pleiten voor een integrale benadering voor een actieve samenleving. De brede school, als verlengde schooldagvoorziening, kan als basis dienen voor een effectief en efficiënt gebruik van voorzieningen. Samenwerking tussen instellingen, verenigingen en vrijwilligers is de sleutel om voorzieningen te behouden, te intensiveren en kosten te drukken.
Maak gebruik van de regeling voor combinatie-functionarissen en maatschappelijke stages om de brede school én de vrijwilligersvacaturebank te organiseren. Zo kun je jong en oud binden en heb je toezicht op de schoolpleinen waar jongeren kunnen bivakkeren en experimenteren.
Meer inzet op het voorkómen van overlast door de opgroeiende jeugd. Wij hechten veel waarde aan bemiddeling en dialoog met jongeren.
Wij pleiten voor een samenhangend pakket van voorzieningen gericht op een actieve deelname aan de samenleving en talentontwikkeling. Daar hoort ook een sportpas bij voor de jeugd en natuurspeelplekken, in Zuidoostbeemster op het BEP-terrein net zoals in Middenbeemster is gepland.
De schooltuinvoorziening in Noordbeemster is een goed voorbeeld van bewust gezond gedrag. Geef de volkstuinders inzicht in de kosten en bespreek hoe er meer kostendekkend gewerkt zou kunnen worden. Zij zijn het ultieme voorbeeld van gezond en duurzaam gedrag, een broedplaats van kennisuitwisseling, waar sociale activering als vanzelf plaatsvindt. Vraag agrariërs en volkstuinders of zij een rol willen spelen bij natuureducatie voor de schoolkinderen. Laat kinderen ervaren dat ze in de Beemster polder wonen.
Sociale binding en samenwerking is de uitdaging voor de komende periode, samen de schouders eronder voor talentontwikkeling voor jong en oud.
Meer kleinschalige zorgvoorzieningen in de kernen in plaats van zorgkollossen.
Arbeidsmarkt met perspectief
Investeer in de arbeidsmarktperspectieven van jongeren dppr actieve bemiddeling bij leerwerkplekken (vmbo, mbo, hbo) o.a. op de bouwplaatsen, bij de gemeentelijke organisatie, bedrijven en instellingen. Biedt elke werkeloze jongere een werkervaringsplaats aan binnen de gemeente.
Doelmatige subsidies
Het college stelt een taakstellende verlaging van alle subsidies voor, zonder criteria aan te geven anders dan iedereen 10% minder en afschaffing van alle subsidies lager dan 1000 euro. Daar blijkt geen enkele visie uit op wat we nu wel en niet willen subsidiëren. Wij willen een transparante en evenwichtige verdeling over doelstellingen, dorpen en doelgroepen. Laat subsidie-aanvragers ook zelf meedenken met oplossingen die minder subsidie vereisen of anderszins opgelost kunnen worden.
Groene plattelandsgemeente als bestuurlijke toekomst
Wij delen de conclusies van het rapport van Twijnstra&Gudde en KplusV over de te zwakke bestuurskracht van de Beemster. Naar blijkt willen 2 van de omliggende gemeenten, Wormerland en Oostzaan, een robuuste gezamenlijke ambtelijke organisatie. De heersende opvatting bij alle anderen is dat het leidt tot bestuurlijke drukte, extra kosten en onduidelijke verhoudingen tussen bestuur en en het ambtelijke apparaat. Wij pleiten voor een duurzame bestuurlijke toekomst. Wij willen geen
Algemene Beschouwingen D66 Beemster Kadernota 2011

4
bestuurlijke spaghetti, maar een grotere groene plattelandsgemeente van 30 a 40.000 inwoners, met in ieder geval Zeevang, Schermer en Graft-de Rijp. Gemeente Laag Holland, die dijk blijft wel staan.
D66 heeft moeite om het financiële kader te duiden in termen van ambitie en mogelijkheden. Alternatieve scenario’s zijn niet voorhanden, wat resteert is een op oud beleid doorgetrokken financieel beleid dat ons inziens geen stand kan houden gezien de recessie, de woningbouwcrisis, de bestuurlijke toekomst etc. Een aantal opmerkingen geven we mee:

De huidige inventarisatie van ombuigingen geeft een beeld van willekeur. We vinden dat te mager en zien graag meer visie en belangen afwegingen.

Ga uit van verzorgingsniveau’s voor het fysieke en sociale domein en ga solidair in niveau terug in krappe tijden. Het heeft geen zin in een glossy folder te vertellen hoe arm je bent.

Gooi eenmalig de reserve egalisatie van de afvalstoffenheffing in de strijd en zie verder af van aparte spaarpotjes per taakveld, hiervoor is de algemene reserve beschikbaar.

Noteer de verplichtingen van de gemeente, bijvoorbeeld uit het convenant gebiedsgericht benutten Purmerend.

Doe aan goede kostprijsberekeningen reken ook kosten door voor dienstverlening door Brandweer als dat in de rede ligt.

Het programma Bouwen in de Beemster moet minimaal kostendekkend kunnen zijn voor de gemeenschap, los van grondexploitaties.. Ook hier kunnen ambtelijke inzet worden doorbelast bij noodzakelijke planwijzigingen op particulier verzoek

Professionaliseer de inkoop door samenwerking , vergroting volumes en gericht beleid.

Wij willen de kennis en innovatieve vermogen van de ambtenaren meer aanspreken. Niet bezuinigen op ambtenaren maar slimmer werken.

In het algemeen geven we de voorkeur aan uitvoering in eigen beheer in plaats van inhuur van derden.

We kunnen bezuinigen op de hoge uitgaven voor de WKPB (wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen), door deze wettelijke verplichting onder de bouwleges te laten vallen, zodat die kostendekkend worden.

Een Ruimte voor ruimteregeling kun je overnemen van een ander gemeente, dat bespaart 10.000 euro.

De Europese aanbesteding van het leerlingenvervoer is een goed voorbeeld van bezuinigen en toch kwalitatief goede dienstverlening. Dit willen we vaker zien.

Bouwprogramma kostendekkend. De aanvrager levert zelf de planmatige onderbouwing ipv de gemeente.

Niet een glossy folder om te vertellen dat de groenvoorziening omlaag gaat.
Dit is de inbreng van D66.

We wensen u succes en wijsheid bij het opstellen van de begroting 2011 gebruik makend van onze tips en aanbevelingen.. We zullen u zoals gezegd kritisch constructief blijven volgen en beoordelen.

Of Nadat het collegeprogramma openbaar is gemaakt, bij de behandeling van de begroting, kunnen wij concreter worden.
Ik dank u voor uw aandacht.