Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 mei 2014

Raad wijst amendement GVVP van D66 Beemster af

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft D66 Beemster het onderstaande amendement aangeboden.

Gelezen het voorstel van het college;

Gelet op artikel 147 b van de Gemeentewet en artikel 35 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010

Overwegende dat:

  1. In het GVVP melding wordt gemaakt van de provinciale voorkeur voor een noordelijke variant van de aansluiting N244 met de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster
  2. De Raad van Beemster de Provincie haar voorkeur voor de zuidelijke variant per brief onder de aandacht heeft gebracht
  3. Het vanwege de geschiedschrijving en de positie van de Raad als hoogste bestuursorgaan van de gemeente gewenst is deze voorkeur van de Raad in het eerste GVVP van de gemeente te vermelden

Besluit in de betreffende beschrijving een tekst toe te voegen waarin deze voorkeur van de Raad wordt vermeld, naast de door de Provincie gekozen variant.

De fractie van D66 Beemster had dit graag toegevoegd gezien omdat in 2013 er van de Raad uit een brief is gegaan naar Rijkswaterstaat met het dringende verzoek de aansluiting van de Purmerenderweg en de N244 aan de zuidzijde te realiseren. Rijkswaterstaat gaat toch de noordelijke variant uitvoeren.