Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 maart 2015

D66: Zuinig met schaarse ruimte in de regio Waterland

D66-Statenleden Ilse Zaal en Hein Struben op bezoek in de regio

De regio Waterland is een prachtig groen en open gebied waar het heerlijk wonen is. De combinatie van dorpen en steden met goede voorzieningen en tegelijk veel groen om te wandelen, fietsen en recreëren maakt de regio een aantrekkelijk gebied.

De fracties van D66 Beemster, D66 Purmerend, D66 Waterland, D66 Noord-Holland en het bestuur van D66 Edam-Volendam in oprichting willen dat koesteren. Gezamenlijk zeggen zij: “Wees zuinig met de schaarse ruimte, sta nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen slechts selectief toe en ga als gemeenten en provincie meer samenwerken en ontwikkelingen op elkaar afstemmen.”

Meer samenwerken

Juist om het groene karakter te behouden, moet de overheid zuinig zijn met de schaarse ruimte en goed nadenken over welke ontwikkeling op welke plek worden toegestaan. De D66-fracties zeggen geen ‘nee’ tegen groei en ontwikkeling, maar willen dat gemeenten meer gaan samenwerken en bouwplannen beter op elkaar afstemmen. Waar de gemeenten dat niet uit eigen beweging doen, mag de provincie nadrukkelijk een sturende rol hebben en kaders stellen. Immers: niemand is erbij gebaat als open, groene ruimte wordt opgeofferd voor onbebouwde zandvlakten, lege bedrijfspanden of ‘verkeerde’ woningen. Dat is de inzet van D66 Noord-Holland.

Bezoek aan locaties op 7 maart

Om dit te benadrukken, bezoekt de Statenfractie van D66 op zaterdag 7 maart enkele locaties in de regio. Huidige D66-statenleden Ilse Zaal (nr 2 op de lijst bij de komende verkiezingen, wonend in Zaanstad en kent de regio goed) en Hein Struben (nr 6 op de lijst, de RO-deskundige van de fractie) komen langs.

Hieronder staat per locatie nadere informatie en het standpunt van D66. Het programma voor de 7e ziet er als volgt uit:
11.30 Start in de Zuidoostbeemster, locatie voormalig zwembad De Wilgenhoek

12.30 Bedrijventerrein Baanstee-Noord bekijken (Noordweg / Kwadijkerweg)

13.15 Bedrijventerrein Oosthuizerweg (Oosthuizerweg).

14.15 Marken (verzamelpunt Kruisbaanweg)

15.00 Afsluiting bij café De Visscher (Havenbuurt 22) met hapje en een drankje

Nadere informatie voor de Pers (wie, wat, waar, wanneer):

D66-vertegenwoordigers gaan locaties in de regio bezoeken. Daarbij is er gelegenheid om foto’s te maken en interviews te houden met de aanwezigen. Wij zouden graag van uw komst willen weten. Dit kan per mail d66purmerend@gmail.com of via 06-44133185.

Toelichting per locatie:

1.D66 Beemster (locatie Zuidoostbeemster): Meer kleinschalige en bijzondere woningbouw

D66 Beemster hecht veel waarde aan UNESCO-erfgoed ‘Droogmakerij’ De Beemster. Dat vereist dat men zuinig omgaat met de schaarse, groene ruimte. Dat wil niet zeggen dat D66 Beemster tegen woningbouw e.d. is. Het gaat om wat qua vorm en schaal past zonder het landschappelijk karakter aan te tasten. Dus wat D66 betreft geen grootschalige nieuwbouw en standaard rijtjeshuizen, maar meer kleinschalige, bijzondere woningbouw als invulling, lintbebouwing in de kernen, zelfbouw en bijzondere landschappelijke woningbouwvormen, kleinere wooneenheden in schuurvorm en ‘een landgoed’.

2.D66 Purmerend (locatie Baanstee-Noord): Meer afstemming/sturing bij bedrijventerreinen

Jaren geleden is regionaal bedrijventerrein Baanstee-Noord ontwikkeld om bedrijven in de regio Waterland ruimte te geven om te groeien en om nieuwe bedrijven met nieuwe werkgelegenheid naar de regio te trekken. De realiteit leert dat omliggende gemeenten toch hun eigen terreinen ontwikkelen. Betere afstemming is dus cruciaal en waar dat niet lukt, is een sturende rol van de provincie en de Stadsregio nodig. D66 was en is voorstander van de Baanstee-Noord. Juist zodat elders het open, groene landschap kan blijven.

3.D66 Edam-Volendam (locatie Oosthuizerweg): ruimte voor herstructurering

De gemeente wil bedrijventerrein Oosthuizerweg uitbreiden (netto 5ha). Hierdoor wordt het mogelijk om zware bedrijvigheid te verplaatsen en bestaande terreinen in Volendam te herstructureren. Denk aan Julianaweg en Slobbeland, waardoor ruimte ontstaat voor wonen en toerisme. Dit moet natuurlijk zorgvuldig gebeuren: welke ontwikkelingen wil je op welke locatie toestaan? Belangrijk om dit in samenhang te bekijken.

4. D66 Waterland (locatie Marken): Geen Bennewerf / Meer kansen voor natuur en toerisme

D66 vindt dat een halt moet worden toegeroepen aan het bouwen in de groene natuur. Alleen als er aantoonbare woningbehoefte is, kan er worden gebouwd. Het project De Bennewerf is wat ons betreft van de baan. Wel liggen er allerlei kansen voor Marken m.b.t. natuur, recreatie en toerisme. D66 Waterland ziet graag dat de geplande dijkversterking wordt aangegrepen om ook andere ruimtelijke mogelijkheden mee te nemen. Dat versterkt Marken en zorgt voor extra banen.