Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juni 2015

Algemene beschouwingen bij begroting 2016

Algemene Beschouwingen 2016, uitgesproken bij de behandeling van de kadernota 2016 en verder, op 09-06-2015 te Beemster door Gerard Groot, fractievoorzitter.

Voorzitter,

D66Beemster heeft in november 2014 bij de algemene beschouwingen en begrotingsbehandeling een aantal constateringen gedaan en een groslijst aan aandachtspunten opgenoemd, gebaseerd op onze 5 verkiezingsspeerpunten. Ik noem ze nog even.

De waarden van het werelderfgoed behouden, herstellen, versterken en beter benutten
Zeggenschap meer naar de burger
Iedereen doet mee, want mensen maken de Beemster
Een verstandige gemeente is duurzaam, veilig en financieel gezond
Werken in de Beemster polder door grondgebonden agrarische bedrijven en Beemster ondernemers. Stimuleren van toerisme, recreatie en cultuur.

Biedt deze kadernota nieuw elan en nieuw inzicht? Wij hebben onze twijfels.

Op het gebied van College ambities is nog niet veel gebeurd, laat staan met de onze. Wel zijn er bewegingen in de omgeving waar ik in de kadernota vervolgens niets over lees. Ik noem:

A. De discussie rond het bestuurlijk stelsel en de trend van slimmer en anders besturen.

B. De kaderbrief financieel toezicht van de Provincie

C. De rekening 2014, een ongeprogrammeerde achteruitgang van 1 miljoen in ons vermogen en een nonchalante omgang met de algemene middelen

D. Ook zien we tekortschietende bestuurlijke activiteit ook wel aangeduid als laksheid

Het burgerinitiatief Zuiderweg wel aangenomen, maar nog steeds niet uitgevoerd
Oostdijk, raad vindt dat de situatie moet worden aangepakt veiligheid/kwaliteit dijk en veiligheid langzaam verkeer), bestuur maakt er Coronation Street van.
We moeten uit de krant lezen hoe de Beemster jeugd ervoor staat. Als raad worden we niet ingelicht door het College. De actieve informatieplicht wordt passief benaderd.

Voorzitter,

D66 Beemster wil een actief en alert bestuur en wenst daarbij voor de raad een passende rol en positie. Versterking van haar kaderstellende en toetsende rol is daarbij speerpunt, te beginnen met het toegezegde aanbestedingsbeleid en afgestemd met de Provincie in het kader van horizontaal toezicht. Transparantie en openbaarheid zijn kernbegrippen. We bevelen aan dat we anticiperen op het provinciale voornemen, te beginnen bij het planmatig beheer van de openbare ruimte.

Wij willen meer grip ervaren op de uitvoering van de begroting, een beheerverordening over taken en verantwoordelijkheden van College en budgethouders lijkt ons daarbij nodig. Doorlichting van de reserves en voorzieningen juichen we toe, maar vinden we eigenlijk ook vanzelfsprekend.

Kengetallen, Waar staat je gemeente, indicatoren, begrotingsapp’s, het is tijd voor innovatie en systeemsprongen.

Wij willen meer begrip van en daarmee grip op grondexploitaties. Wij stellen voor dat een onafhankelijke deskundige via het budget van de rekenkamercommissie ons zo nodig vertrouwelijk maar liefst openbaar meeneemt in de plannen, de stedenbouwkundige bouwkundige en financiële kaders en het aanbestedingsbeleid binnen deze exploitaties en laat zien aan welke knoppen wij nog kunnen draaien.

Wij willen volwaardige cliëntenraden in de relevante beleidsvelden.

Wij willen dat er Beemsterse inbreng wordt geregeld in het voorgestelde werkbedrijf, inbreng van onze ondernemers. Geen misverstand daarbij, overleg en onderhandelen doe je op eigen kosten, in een overeenkomst kunnen de proceskosten van partijen worden meegenomen en gedekt.

Duurzaamheid mist, wel is er een loket geopend, met dank aan de buren Wij wachten met smart op de toegezegde plannen en pleiten nog steeds voor aansluiting bij lopende initiatieven voor energiebesparing door isolatie bestaande bebouwing en investeringen in hernieuwbare energie.

Er zijn gesprekken met de dorpraden, nu nog actieve samenwerking en steun vanuit het College

Vastgoedbeheer is nog steeds niet waar het zijn moet, naar verluidt is ook de facturering nog altijd niet op orde. Het gemeentehuis dient per omgaande beter benut te worden of deels afgestoten.

Voorzitter,

De door het College gepresenteerde kadernota vinden we mager, te mager voor de eerder uitgesproken ambities. Het financiële kader biedt nog enig perspectief maar vraag blijft of het College robuust genoeg is in haar voorspellingen, aannames en begrotingsuitvoering, ik wijs op het rekeningresultaat.

T.a.v. de uitgangspunten voor de begroting 2016 en de bestuurlijke aanpak hebben we de volgende standpunten.

Volgens ons is het verstandig te anticiperen op de Bandell-discussie en expliciet op basis van een plan en strategie capaciteit en dus geld te reserveren. Vertrouwen op Purmerend alleen is niet voldoende.

Het Kwaliteitsteam is er voor de gehele Beemster, dus ook de plannen voor Zuidoostbeemster dienen te worden getoetst op werelderfgoed-waardige ontwikkelingen.

Het onderzoeksgeld voor het Kolkpad kan beter benut worden voor infrastructurele aanpassingen op de Oostdijk en/of Zuiderweg ten behoeve van de hoognodige veiligheid. We zullen daartoe een motie indienen.

Korting op het budget voor bibliotheekwerk wijzen we af. Formeel zijn we in afwachting van een vervolgvoorstel van het College, we volgen de mediaoorlog tussen de coalitiepartijen met verwondering en zijn blij met het standpunt van de VVD.

Burgerinitiatieven moeten wat ons betreft binnen bepaalde tijd concreet zijn opgepakt, zodat burgers het effect van hun initiatief ook zelf kunnen meemaken.

De stelpost van het College van € 500.000 wordt marginaal ingezet, er zijn voor het overige deel geen concrete plannen voorhanden en wij stellen voor het restant voor deze raadsperiode vrij te laten vallen en te vullen met ideeën en wensen van onze bevolking.

Wel wordt een schoolbudget van € 5000 aangevraagd als ware dit een begroting. De verhouding met een kadernota en met de budgetten die al voorhanden zijn (GVVP, stelpost College) is zoek, wij vinden dit een valse noot.

Op de laatste pagina meldt het College onder de uitgangspunten een stijging van de lonen en vervolgens ook nog van de overhead en managementvergoeding. Wij vinden dat absoluut de verkeerde kant opgaan en gaan hiermee niet akkoord.

Wij verwachten in de begrotingsvoorstellen 2016 en verder passende respons van het College op onze zorgen en overige door ons gemiste zaken. Voor overleg en toelichting zijn we beschikbaar.

Gerard Groot

Namens fractie D66Beemster