Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 juni 2017

Algemene beschouwingen 2018

Algemene Beschouwingen bij de begrotingsbesprekingen 2018, uitgesproken op 06-06-2017 te Beemster door Gerard Groot, fractievoorzitter.

Voorzitter,

Na een korte terugblik op onze inbreng van de afgelopen jaren  beschouwen we even niet maar rouwen we over onze tevergeefse aanbevelingen van de laatste drie beschouwingen. Ik loop mijn onderwerpen van vorig jaar even langs met in steekwoorden mijn conclusie.

 • Een transparante begroting, geen nieuw inzicht
 • De participatie, schone schijn
 • Alertheid bij de sturende processen, geen kwartiermaker, geen pro-actie.
 • Publiek domein en duurzaamheid, planmatige ontwikkeling stagneert
 • Woningbouw, ongebreidelde ambities ontstijgen de Beemster maat
 • Het Sociaal domein, de zoektocht gaat voort
 • De kadernota 2017, een zwaktebod met een soortgelijke opvolger

Voorzitter, ik ga nu in op twee zaken, de kadernota 2018 en op verzoek van het College geef ik ook ons antwoord op de vraag: wat voor gemeente willen we zijn. Daarna sluit ik af met een aantal conclusies en aanbevelingen, u begrijpt dat ik voor de opvolging daarvan meer ga vertrouwen op de kiezer dan op de huidige coalitie.

 1. De kadernota 2018, wat valt op.
 • Het saldo van het financieel perspectief 2017-2021 op blz. 10 verslechtert in deze kadernota met 896.000 euro en dat is het.
 • Het fenomeen stelpost wordt weer geïntroduceerd, voor de budgetten beheer openbare ruimte, vooruitlopend op de te presenteren beheerplannen een winstwaarschuwing voor de coalitie. Het is voor ons een logisch gevolg van het raadsvoornemen de eigenaars- en beheerverantwoordelijkheden voor het gemeentebezit planmatig in te vullen.
 • De stelpost Collegeprogramma wordt niet volledig benut, er resteert een deelstelpost van 193.307 euro die onbenut blijft.
 • Na de zuurkool ontleed nu eindelijk het zuur, structurele aanpassingen van de vastgoedbudgetten zonder verdere toelichting en argumenten, de kool is kennelijk een tijdje gespaard, punt 6 van de tabel op blz.10
 • Bij voorgestelde keuzes op blz 15 geeft het College de pijp aan de ambtenaren en vindt er geen nieuw beleid of extra werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. De ambtelijke voorstellen worden wel vermeld.
 1. Het valt op dat het College in de kadernota geen melding maakt van de onbenutte belastingcapaciteit die in de jaarstukken 2016 op blz 71 voor de OZB en RWB wordt berekend op 1.150.498 euro. Dit is t.o.v. het niveau van artikel 12, onder curatele stelling en tijdelijk verlies van zelfstandigheid.
 2. Dan de vraag van het College, wat voor gemeente wilt u zijn.

Voorzitter, deze vraag wordt gebruikelijk door politieke partijen in een verkiezingsprogramma beantwoord. Hier volsta ik namens de fractie met de volgende opmerkingen.

 • De gemeente borgt het functioneren van de democratische rechtstaat. Wat dat per dossier betekent spreekt of voor zich of wordt al zoekend met elkaar ingevuld of losgelaten.
 • De basis van de bedrijfsvoering is de wet. Een sluitende begroting is een bewijs van goed gedrag, een protocol voor het budgetbeheer een steuntje in de rug.
 • De gemeente is een betrouwbare, voorspelbare partner die de wet van de wederkerigheid toepast, voor wat hoort wat, gedeelde vreugd is dubbele vreugd, elkaar wat gunnen laat je meer kunnen etc.
 • De gemeente vult haar rol in gemeenschappelijke regelingen pro-actief en met uitgangspunten en beleidsdoelen in.
 • De gemeente gaat niet blind voor nieuwbouw in dubbele percentages. De Beemster is geen vinexlocatie. Een verantwoorde groei volgens de rijksdoelstellingen voor Nationale Landschappen komt neer op een bouwproductie van naar schatting enkele tientallen woningen per jaar.
 • We bouwen juist ook voor starters en stoppers en werken volgens een logisch proces, eerst denken en onderzoeken, beeldvorming,oordeel en besluit, en dan doen in het groen. We schenken klare wijn over woningaantallen, eigen ambities en opgelegde verplichtingen.
 • We maken logisch onderscheid in beleid en beheer. De leidraad Inrichting Openbare Ruimte en de beheerplannen hebben met elkaar te maken maar de LIOR gaat over ontwikkeling, inrichting en aanleg, de beheerplannen volgen daarna, geven aan dat het “bezit van de zaak het einde van het vermaak “ is en verschaffen inzicht en bijsturingmogelijkheden voor de leidraad.
 • De Raad geeft richting via visiedocumenten. Dat hoeft niet groots en meeslepend, sober en doelmatig mag ook maar wel altijd met een integrale blik en na samenspraak met alle betrokkenen. De structuurvisie wordt daarbij zonodig aangevuld of nader uitgewerkt met dorpsvisies of meer thematische oriëntaties zoals voor onderwijsvoorzieningen.
 • De gemeente volgt de spelregels van de morele oordeelsvorming en trekt in alle geledingen en dossiers allereerst gezamenlijk op om vooraf aan oordeels- en besluitvorming de relevante informatie en de betrokken partijen met hun rechten, belangen en wensen in beeld te brengen. De politieke weging is aan de politieke partners in college en raad.
 • Conclusies en aanbevelingen

Tot slot voorzitter, bestuurlijke zelfstandigheid hangt af van je bestuurskracht en gezonde financiën. Deze kadernota laat zien dat we hieraan niet voldoen. Er lijkt een verlamming op te treden tussen college en coalitie. Ik roep de OZB tabel in herinnering, het is geen toeval dat zij wel in de jaarrekening wordt vermeld en niet in de kadernota, een voorstel voor inkomstenverhoging komt er niet. Dat is bestuurlijke zwakte waar wij een toeval van dreigen te krijgen, een sluitende begroting is een primaire taak van de regerende coalitie.

Deze bestuurlijke zwakte leidt tot het niet voldoen aan het andere criterium, financiën op orde en dat met de beheerplannen en diverse uitgaven nog te gaan. De provincie kijkt mee, wij zijn benieuwd hoe de coalitie i.p.v. een natuurwaardenonderzoek nu een bestuurswaardenonderzoek moet gaan verrichten.

 

Onze aanbevelingen zijn dat het College:

 • onze verbetervoorstellen en opties serieus behandelt
 • met ons volgens een overeengekomen agenda in gesprek gaat over de te maken keuzes en het na te streven gemeenteprofiel
 • de bestuurlijke zwakte afschudt, zich niet laat afleiden en zich concentreert op haar hoofdtaken in een duaal stelsel. Het produceren van een richtinggevende en keuzes voorleggende kadernota hoort daar een onderdeel van te zijn.
 • luistert naar uw ambtelijke adviseurs, en in de begroting 2018 aan de kostenkant hun keuzes invult, over de dekking komen we ongetwijfeld te spreken.

Dank voor uw aandacht.

Gerard Groot, fractievoorzitter

Namens fractie D66Beemster