Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 december 2017

D66 Beemster is voor fusie

Voorstel voor een bestuurlijke fusie in plaats van verbeterde ambtelijke samenwerking met de gemeente Purmerend.

Wat vindt de fractie D66 Beemster

In de commissievergadering van 28 november 2017 is dit voorstel voor de eerste maal in het openbaar besproken en wij hebben het volgende naar voren gebracht.

D66 Beemster ziet drie sporen.

  1. Het “Kokx de Voogdspoor”( het adviesbureau dat de huidige samenwerking onderzocht en verbetervoorstellen deed).

Zij adviseren via een stappenplan in te zetten op een ambtelijke fusie, gebaseerd op vertrouwen en drie verbetertrajecten.

  • Investeer in het besturen van de organisatie en in een nieuw financieel model
  • Zorg voor afstemming van het ( strategisch) beleid
  • Zorg voor harmonisatie en standaardisatie van uitvoering en dienstverlening

De Colleges van Beemster en Purmerend hebben dit advies gewogen op resultaat, voor- en nadelen en op de benodigde inzet qua tijd, geld en energie. Beiden zien alles afwegende geen heil in dit traject en dat is voor het College van Beemster aanleiding om de raad te adviseren te kiezen voor een bestuurlijke fusie.

  1. De bewustwording van een onzeker bestuurlijk voortbestaan

Parallel aan spoor 1 maar van recenter datum is de notie dat onze zelfstandigheid als gemeente nu echt ter discussie staat. Bestuurskracht, dienstverlening tegen redelijke tarieven en onze financiën zijn niet op orde. Het meerjarenperspectief schetst een somber beeld, D66 Beemster heeft dat bij de begrotingsbesprekingen `damage beyond repair` genoemd.

Beide sporen komen nu samen in het Collegevoorstel om kennis te nemen van het stappenplan en om te kiezen voor een bestuurlijke fusie. Onze zienswijze is als volgt.

Bij de keuze voor de ambtelijke samenwerking in 2013 heeft de Commissaris van de Koning desgevraagd opgemerkt dat hiermee een strategische keuze voor een toekomstige bestuurlijke partner niet meer aan de orde was. Dat blijkt te kloppen, Purmerend is onze enige kandidaat, andere regiogemeenten kijken naar elkaar maar niet naar Beemster.

NB: Wij hebben destijds mede om die reden aangedrongen op consultatie van de bevolking maar die is er niet gekomen, dankzij de weigering van de toenmalige collegepartijen.

De Commissaris van de Koning gaf later ook aan dat ambtelijke samenwerking alleen duurzaam kan zijn als je er in slaagt je eigen locatiespecifieke beleid overeind te houden. Harmonisatie en standaardisatie werken de andere kant op!

D66 Beemster heeft steeds gewaarschuwd voor de kwetsbare financiën. We zien echter dit jaar een sterk oplopend tekort, van twee ton bij de begroting, 6 ton bij de kadernota , bij de eerste tussenrapportage 1 miljoen en bij de tweede 1.3 miljoen. Dat is per hoofd van de bevolking (9000) 144 euro, voor een gezin van vier personen dus 576 euro!

Ook hebben we voortdurend aangedrongen op begrotingsdiscipline, op transparantie, op beheerplannen en op een krachtige sturende rol van de gemeenteraad. We zien onvoldoende verbetering en vele risico´s en hebben er geen vertrouwen in dat onze gemeente kan doen wat zij moet doen voor onze inwoners en werkers. Op de vraag van de bestuurlijk verkenner of wij voor Beemster nog een toekomst als zelfstandige gemeente zien hebben we daarom ontkennend geantwoord.

D66 Beemster vindt het van moed getuigen dat dit College, dat deze burgemeester deze kwestie op de openbare agenda zet. Naast een onzekere toekomst heeft zij een chaotisch en nagenoeg failliet verleden aangetroffen met nogal wat dossiers die ernstig financieel nadeel bleken te bevatten. Wij begrijpen haar conclusie.

Tot slot hebben we in de eerste termijn enige vragen gesteld:

  • Hoe ziet het College als best geïnformeerde instantie de urgentie van de situatie
  • Is er vooroverleg geweest met het College van Purmerend en zo ja kunt u verklaren waarom zij hier niets over melden in hun brief
  • Hoe ziet u het karakter van het voorliggende besluit, volgens ons een principebesluit en hoe ziet u het vervolgproces inclusief het raadplegen en informeren van de bevolking

Op 19 december a.s. wordt er verder beraadslaagd tijdens de openbare commissievergadering en zal waarschijnlijk tijdens de raadsvergadering daarna een besluit worden genomen.

 

NB: Een derde spoor is er feitelijk ook, de BPP heeft als vereniging maar ook als fractie van de gemeenteraad, voorafgaand aan de commissievergadering een zogenoemde nieuwsbrief rondgezonden over de bestuurlijke toekomst van Beemster. Hierin werpen zij zich op als de trekker van een maatschappelijk debat hierover met de Beemsterlingen en later ook met de regio. Volgens onze fractie diskwalificeert de BPP zich hiermee als fractie van de gemeenteraad, bestuurlijke fusies kennen een andere rol verdeling.

Namens de fractie van D66 Beemster

Gerard Groot, fractievoorzitter