Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 maart 2018

De dans rond de Brandgronden

 Samenvattend overzicht aankoopdossier Brandgronden

Betreft de aankoop door gemeente Beemster in 2006 van een glastuinbouwbedrijf aan de Oostdijk 30 in Zuidoostbeemster. Door wijziging van het aantal m2 in de jaarstukken zijn in 2016 vragen gesteld die hebben geleid tot vervolgvragen en een feitenonderzoek door bureau Capra in opdracht van het College. De bevindingen van het bureau en College zijn geagendeerd in de commissievergadering van de gemeenteraad op 21 -12-2017, aanvullende feiten zijn te vinden bij de antwoorden op de technische vragen van D66, zie onderaan de agenda, en ook in de bijlagen bij deze antwoorden. Hieronder geef ik de bevindingen kort weer, aangevuld met eigen bevindingen dan wel geconstateerde ongerijmdheden.

Met name de constatering dat het bedrijf is aangekocht onder het mom van bedrijfsverplaatsing terwijl duidelijk was dat dit niet het geval zou zijn en dat daarmee minimaal €700.000,-   aan extra kostenposten is opgevoerd en betaald baart zorgen over de rechtmatigheid. De link naar de vergaderstukken gaat hierbij:

 https://gemeentebestuur.beemster.net/Vergaderingen/Raadscommissie/2017/21-december/19:30

 

Bevindingen over de kostenkant

 1. De aankoop van het glastuinbouwbedrijf kent een onterecht uitgangspunt van bedrijfsverplaatsing, was vanaf begin duidelijk dat het huis c.a. buiten de transactie zou blijven en dat er feitelijk sprake zou zijn van bedrijfsbeëindiging.
 2. Schadeloosstellingberekening is opgezet op basis van verplaatsing en inclusief woning, tuin, oprit etc. Pas daarna is een niet controleerbare korting toegepast voor niet levering van deze zaken terwijl ze vanaf het begin al niet zouden worden verkocht.
 3. Post investeringsschade van 500K is niet van toepassing bij beëindiging, zie antwoord op technische vraag, post is wel opgevoerd en geaccepteerd.
 4. De aanloopkosten van 200K zijn niet van toepassing bij beëindiging, wel opgevoerd en geaccepteerd.
 5. Er zijn geen tegentaxaties uitgevoerd ondanks advies daartoe en geen eliminatie van dubbeltellingen in de berekening ondanks datzelfde advies van makelaar Tromp
 6. Kosten verkoper voor koper, zeer ongebruikelijk en oncontroleerbaar. Kosten van de makelaar van verkoper bedroegen 50K, hetgeen zeer ruim betaald lijkt.
 7. Gebruik om niet ( 1-6-2006/eind 2008), onzakelijk en nog steeds actueel
 8. Rentelooptijd vanaf 1-6-2006 ( vanaf voorlopig koopcontract), onbegrijpelijk
 9. Bijzondere bedingen( privé-uitgaven, advieskosten, kortlopende investeringen) zijn zeer nadelig voor koper en oncontroleerbaar.
 10. Uiteindelijk wel bezwaar tegen uitbetaling van een onterecht opgevoerde ontslagvergoeding maar de daarmee samenhangende overleg- en advieskosten zijn wel betaald.

Bevindingen over de dekking en besluitvorming

 1. De aanleiding is de aanwijzing tot zoekgebied in 2006, een optie die nog steeds niet is gelicht en waarvan de realisatie nog vele jaren zal duren ( 2025-2030 als provincie al akkoord gaat). Het gebied ligt buiten bestaand bebouwd gebied en scoort dus alleen daarom al niet hoog op de ladder van duurzame verstedelijking.
 2. Er is geen formele besluitvorming over een te hanteren m2 prijs, voor de door betrokkenen aangegeven beleidspraktijk van € 50-55 is geen ondersteunend bewijs gevonden.
 3. Geen tijdig raadsbesluit in 2006 voor dekking van kosten boven de ( informeel) aangegeven grens van € 55/m2, raadsbesluit via de tussenrapportage1 van december 2010 en de jaarstukken 2010 in juni 2011. College spreekt daarbij van uitgebreide bespreking en een verplichte afboeking conform BBV naar het prijsniveau van de exploitatie in een ander gebied maar de m2prijs in dat gebied (ZOB1) blijft in dezelfde jaarstukken staan op €76.76/m2 .
 4. In juni 2006 wordt het terrein van zwembad de Wilgenhoek in ZOB 1 niet aangekocht maar juist verkocht voor €70 /m2terwijl gemeente Beemster deels eigenaar is?!
 5. Geen tijdig raadsbesluit voor dekking van de met de aanschaf gepaarde structurele vervolgkosten
 6. Onjuiste informatie aan Raad over ontsluiting en verhuur door wethouder Financiën op vragen D66. De ontbrekende aansluiting op de openbare weg is nu reden voor sommige geïnterviewden om te zeggen “dat als ze dat hadden geweten… “
 7. Geen mandaat of stelpost voor het doen van uitgaven in het productiebedrijf ( eigendom vanaf 1-6-2006)
 8. Geen aanwezige regeling voor de toestemming vooraf voor het doen van deze uitgaven, geen controle mogelijk
 9. Geen besluit over vervreemding van deze niet afgeschreven eigendommen, kennelijk zijn deze via het sloopcontract vervreemd. Het sloopbedrijf Mustang Demolition heeft €8000,- geoffreerd voor de klus, te betalen aan de gemeente.
 10. Geen administratie en bijschrijving op de boekwaarde van de eigen proceskosten, de (positieve) sloopkosten, de teruggestorte gelden en de advieskosten van tweede notaris en makelaar?? De dossieropbouw is zo gebrekkig, waarschijnlijk in strijd met de archiefwet, dat veel informatie ontbreekt

De lessen en verbeterpunten

 1. Vastgoedaankopen worden vooraf geanalyseerd op de incidentele en structurele lasten ( ook rentelasten) die aanschaf met zich brengt. Indien voor de dekking aanvullend budget nodig is t.o.v. het meerjarenperspectief wordt de aanschaf ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad.
 2. Vastgoedaankopen worden vooraf getaxeerd door een of meerdere erkende en onafhankelijke taxateurs.
 3. Er wordt een correct aankoopdossier bijgehouden en gearchiveerd inclusief regelingen voor het eigenaarschap en het (tijdelijk) beheer en gebruik. Zo mogelijk vindt overdracht aan een beheerorganisatie plaats.
 4. Er wordt een correcte administratie gevoerd van alle met de aankoop samenhangende kosten en deze kosten worden integraal in de primitieve boekwaarde opgenomen.
 5. Beslissingen over koopsom en bijzondere bedingen worden door een aankoopteam voorbereid en door een bevoegd persoon genomen waarbij gestreefd wordt naar een gestandaardiseerde aanpak. Systeemintegriteit wordt geborgd door transparantie en controleerbaarheid.
 6. Marktpartijen worden alleen als adviseur binnen gehaald als ze geen partij zijn in een vervolgproces van bv aanbesteding en realisatie.

  Gerard Groot,

Fractievoorzitter D66Beemster