Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 november 2018

Algemene Beschouwingen 2019

Algemene Beschouwingen bij de begrotingsbesprekingen 2019, uitgesproken op 06-11-2018 te Beemster door Gerard Groot, fractievoorzitter.

Voorzitter,

Gebruikelijk blikt onze fractie in haar Algemene Beschouwingen terug, neemt daarna de feitelijke situatie en de gewenste situatie door en beziet of met de voorliggende programmabegroting de goede stappen worden gezet. Daarbij koesteren wij  ons democratisch bestel en onze omgangsvormen die ons helpen de moeilijke taken van een lokale overheid vorm en inhoud te geven.

Vorig jaar hebben we bij de conclusies en aanbevelingen vastgesteld dat onze bestuurskracht te kort schiet en de financiën niet voldoende op orde zijn om onze bestuurlijke zelfstandigheid te garanderen. Dat had ook te maken met een gesignaleerde verlamming tussen het toenmalige College en de coalitie, uitmondend in een niet sluitende conceptbegroting.

Onze aanbevelingen waren toen dat het College:

  • onze verbetervoorstellen en opties serieus behandelt
  • met ons volgens een overeengekomen agenda in gesprek gaat over de te maken keuzes en het na te streven gemeenteprofiel
  • de bestuurlijke zwakte afschudt, zich niet laat afleiden en zich concentreert op haar hoofdtaken in een duaal stelsel.

Ons antwoord op de vraag van het College aan de raad, wat voor gemeente willen we zijn lag in het verlengde hiervan. Wij hebben toen geantwoord dat zo’n vraag door een politieke partij gebruikelijk wordt beantwoord in een verkiezingsprogramma en hebben daarnaast een aantal standaarden benoemd waaraan volgens ons positie, producten en processen van onze gemeentelijke overheid dienen te voldoen.

Het is ons een groot genoegen en daarnaast een diepe teleurstelling te kunnen constateren dat veel van wat wij toen zeiden nu realiteit aan het worden is.

Genoegen ontlenen wij aan :

Een sluitende begroting 2018 dankzij ons unaniem ondersteunde amendement om incidenteel vrijvallende middelen pro-actief te gebruiken.

De bestuurlijke moed die sindsdien door het College en de Raad is getoond en die heeft geleid tot een principebesluit over een bestuurlijke fusie met buurgemeente Purmerend.

Het feit dat wij partner zijn geworden in de nieuw gevormde coalitie, in ons coalitieprogramma veel van onze aanbevelingen terugvinden en we een College daarop zien acteren. Ook de omgeving is zoals verwacht in beweging aan het komen.

Ter toelichting, onze diepe teleurstelling komt natuurlijk voort uit het grote zetelverlies dat wij leden bij de afgelopen verkiezingen. Het werd onvoldoende zichtbaar dat wij als constructieve oppositie meedachten en meebesloten en de verkiezingen leken soms  eerder een referendum dan een keuze gebaseerd op politieke en maatschappelijke idealen.  Al met al zijn wij tevreden met onze huidige positie in de coalitie, de contouren van onze bestuurlijke toekomst en de uitgezette koers daarnaar toe.

Voorzitter,

Hiervoor sprak ik als een tevreden fractievoorzitter, het verleden is geweest, de teleurstelling is verwerkt en de blik gaat naar voren. Het College vraagt ons om in te stemmen met de aangeboden programmabegroting 2019 ev. Hierover het volgende.

Onze fractie vindt dat het College adequaat voortborduurt op het gedachtegoed van het coalitieakkoord  t.a.v. bijvoorbeeld een transparante bedrijfsvoering, participatie, bestuurlijke vernieuwing en het grondbeleid. Het vooraf organiseren van een bestuurlijke visie op de toekomst van onze kernen om m.n. de woningbouwontwikkelingen in goede banen te leiden is voor ons een speerpunt.. Wat ons betreft hoort hier een integrale aanpak bij, alle in de omgeving en tijd relevante zaken worden vooraf geïnventariseerd en beoordeeld op nut en noodzaak voor opname in de aanpak. Dit geldt dus ook voor de A7 strook ( de volkstuinen) die o.i. betrokken wordt bij de visie op de toekomst van het dorp Zuidoostbeemster.

Ook de ontwikkeling van het buitengebied is onder de aandacht, het bestemmingsplan zal worden geactualiseerd, in nauwe samenspraak met belanghebbenden en adviseurs en gebruikmakend van geslaagde en minder geslaagde casuïstiek wat ons betreft.

Het omgevingsmanagement en onze representatie tenslotte, nodig gezien de vele netwerkverbanden en de bestuurlijke toekomst, in MRA verband en in nieuwe bestuurlijke arrangementen, is wat ons betreft in goede handen bij onze burgemeester en haar collegeleden.

We constateren nog enkele tekortkomingen in deze conceptbegroting. Het meerjarenperspectief laat wel stijgende inkomsten zien maar we zien ook een lange lijst aan onzekerheden, toekomstige verplichtingen en nog niet financieel geprogrammeerde voornemens die niet tegenover deze stijgende inkomsten staan en daarom ontstaat o.i. een te rooskleurig beeld van de onze financiële reserve. Wij doen de  suggestie om naast de Algemene reserve ook de Algemene Verplichtingen te hanteren om een evenwichtiger beeld te krijgen van wat er allemaal nog meer op ons afkomt. We verwachten een poging, een aanzet in die richting, snappen dat dat niet in een keer zal lukken. Het gaat ons om de achterliggende boodschap, hou  rekening met toekomstige uitgaven die vastzitten aan onderzoek, beleidsvoornemens en rijksplannen.

Voorzitter,

Zorgen zijn er over het programma duurzaamheid, over de toekomst van Onder de Linden en over ons muziekevenement Muziek aan de Middenweg. Wij willen niet dat het programma Duurzaamheid een jaar stilvalt en bepleiten een zodanige benadering van onze relatie met Onder de Linden en genoemd evenement dat een overbrugging kan plaatsvinden naar een nieuwe bestuurlijke setting en een daarbij passend kernenbeleid. Wij wijzen daarbij op de wijkcentrumfunctie die Onder de Linden o.i. ook heeft en aan het attractieve karakter dat MadMw heeft bij de toeristische promotie van onze polder en haar vele talenten. Graag horen wij hoe de andere partijen en het College deze zaken zien en wij zullen er daarna bij de begrotingsvoorstellen zo nodig op terugkomen. Dank voor uw aandacht.

 Namens fractie D66Beemster
Gerard Groot, fractievoorzitter