Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 januari 2019

Toelichtende verklaring fusie

Toelichtende verklaring D66 Beemster over het proces en het principebesluit tot fusie met de gemeente Purmerend

Inleiding

Na een aanloop vanaf oktober 2017 heeft de gemeenteraad Beemster in meerderheid op 9 januari 2018 ingestemd met het voorstel van het College om een fusie met Purmerend na te streven in de komende bestuursperiode. Ook D66Beemster heeft als oppositiepartij ingestemd met de voordracht van het College.

De fractie van D6Beemster constateert dat de grootste coalitiepartij de Beemster Polder Partij geen middel schuwt om dit raadsbesluit in een kwaad daglicht te stellen en kwade trouw bij het College suggereert m.b.t. nut, noodzaak en achterliggende informatie.

D66Beemster neemt geen genoegen met het in haar ogen onbehoorlijke optreden van de BPP en haar kennelijke aanhangers en legt daarom het volgende relaas, de volgende constateringen en de daaruit voortvloeiende conclusies vast.

Feitenrelaas/Chronologie fusie en wat daarbij hoort

Oktober; Presidium, toelichting Burgemeester op constateringen t.a.v. evaluatie ambtelijke samenwerking met Purmerend, het daaruit naar voren gekomen, onhaalbaar geachte verbetertraject en de vraag of het College een bestuurlijk verkenner op pad mag sturen m.b.t. een bestuurlijke fusie. Het Presidium onderkent noodzaak en urgentie en gaat unaniem akkoord.

Oktober: Vertrouwelijke gesprekken met alle fracties door bestuurlijk verkenner, dhr. Bernt Schneiders, de BPP kondigt nieuwsbrief aan, zij zijn er al vanaf augustus mee bezig. Andere partijen geven aan dat daarmee de vertrouwelijkheid zal worden geschonden en ontraden vroegtijdige publicatie

Oktober : Nieuwsbrief BPP, we kunnen niet zelfstandig blijven. Met onze kleine buren gaat het goed onder Alkmaar, de spaarpot raakt leeg, dit kunnen we niet lang meer volhouden. Nieuwsbrief is ook een klaagschrift namens de Raad, later gecorrigeerd naar fractie BPP, over bestemmingsplan Buitengebied. BPP lanceert zich als trekker van een regionaal fusieproces.

01-11-2017 Bespreken verslag, er worden kritische opmerkingen gemaakt over de nieuwsbrief van de BPP.

21-11-2017: Vervolgoverleg met gedeputeerde van der Hoek

Ook BPP heeft ingestemd met de verkenning en zij heeft aangegeven wel met fusie in te stemmen maar alleen langs de weg der gezamenlijkheid met de andere Waterlandse gemeenten. De gedeputeerde, de BM en de fracties van D66 en PvdA/GL hebben aangegeven deze weg onbegaanbaar te achten, de beide andere fracties hebben aangegeven wel nog een keer een formele uitnodiging te willen sturen aan de andere gemeenten om mee te gaan doen,waarvan acte. Briefwisseling met de Provincie volgt

28-11-2017; Beeldvormende bespreking evaluatie en voorstel tot fusie in de Commissie

19-12-2017: Vervolgbespreking, opinievorming in de raad.

09-01-2018: Raadsbespreking, besluitvormend. Meerderheid akkoord, BPP kondigt verzet aan met alle beschikbare middelen( zonder aan te geven of dat alleen wettelijke middelen zijn zoals gebruikelijk)

Maart 2018: Verkiezingen, aantal D66stemmers ruim gehalveerd, 1 zetel over, VVD 3, CDA 1, PvdA/GL 2 en BPP grote winnaar met 6 zetels.

Juni 2018: Een nieuwe coalitie ziet het licht, BPP heeft zichzelf buitenspel gezet en de overige partijen vinden elkaar in een programma dat de Beemster in harmonie en zekerheid laat samengaan met Purmerend.

Oktober 2018: Bij de tussenrapportage 2018 poneert BPP de stelling, zonder enige onderbouwing, dat deze rapportage incompleet en onrechtmatig is. Zij baseert op deze valse gronden haar tegenstem, waarvan acte.

November 2018: In de algemene beschouwingen memoreert de BPP enige dieptepunten in haar bestaan, ze zijn bijvoorbeeld door een eenmansfractie beschuldigd van sabotage. De kwestie wordt verder niet toegelicht, de beschuldiging wordt niet beargumenteerd of weerlegd.

Noot: de term sabotage werd door ondergetekende gebruikt in een afkeurende reactie op de afkeuring door de BPP van de eerste tussenrapportage op basis van de valse argumenten over onrechtmatigheid en incompleetheid. Zowel de auditcommissie als de accountant hebben de compleetheid en rechtmatigheid bevestigd.

December 2018: BPP plaatst in Binnendijks een advertentie met daarin een politieke boodschap over de fusie. De informatie is vals en misleidend en er wordt weer op de man gespeeld. De BPP verwart haar fractierol voor de zoveelste keer met haar status als politieke vereniging en met een pennenstreek worden de door de Beemster bevolking aangedragen Beemster waarden als waardeloos weggezet. Zij kondigt een traject aan waarbij de “werkelijke waarden” zullen worden ontvangen.

Aanvullend beeld, mede n.a.v. de informatieavonden voor bewoners

Constateringen:

BPP schetst nieuw en gunstig meerjarenperspectief daar waar ze in drie consultatieronden voorafgaand aan de niet sluitende conceptbegroting en het niet sluitende dekkingsplan niet verder kwam dan een slordig schrijfsel met wat kretologie. De oppositie heeft ter vergadering de begroting 2018 sluitend weten te krijgen.

BPP schetst een niet getoetst, somber en daarmee manipulatief beeld van Purmerendse financiën en vergeet te melden dat de woonlasten in Purmerend beduidend lager zijn dan in Beemster. Zij loopt daarmee eenzijdig vooruit op de formele stappen In het fusieproces waarbij ook de financiële situatie van beide partners uitgebreid in beeld zal worden gebracht t.b.v. de definitieve besluitvorming

BPP citeert uit niet eerder aangehaalde afspraken over beheerplannen met de suggestie dat Purmerend in gebreke is gebleven in een kennelijke poging de extra beheergelden ter discussie te stellen. Er is sprake van kwade trouw van de zijde van BPP, de wethouder noemt deze pogingen schandalig.

BPP probeert suggestie te wekken dat BPP wethouder niet medeverantwoordelijk is voor de unanieme Collegevoordracht

BPP geeft aan geen wethouder te willen leveren, wel loyale gedoogsteun te willen geven en weigert een motie van vertrouwen in het College te ondersteunen

BPP speelt op de persoon, met name op BM, kennelijk durft zij de voorstemmende en eindverantwoordelijke raadsfracties niet aan te spreken in de politieke arena

BPP wekt de suggestie dat in een bestuurlijke combinatie met de andere Waterlandse gemeenten het plattelandsbelang van Beemster beter in balans is met de stedelijke belangen. Deze suggestie is niet onderbouwd, de betrokken gemeenten zijn heel anders van samenstelling en met uitzondering van delen van Wormerland en Waterland veel minder ingericht als agrarisch productiegebied. Beemster is ook in een grotere combinatie een uniek geval. Beheer van veenweidegebied is een ander vakgebied in het landelijk gebied.

Conclusies:

 1. BPP was de eerste die de conclusie heeft getrokken dat bestuurlijke zelfstandigheid onhaalbaar is geworden en heeft zich opgeworpen als redder en trekker, waarschijnlijk om electorale redenen. Het streven van BPP om als lokale partij trekker te zijn van de vorming van een grote regiogemeente is gespeend van elke realiteitszin, zoals naast de BM en de raadsmeerderheid ook is aangegeven door de gedeputeerde. Naar onze stellige overtuiging is dit mede ingezet om te verhullen dat de BPP hoofdverantwoordelijke is voor de situatie en daarmee de basis heeft gelegd voor het genomen fusiebesluit.
 2. BPP blijkt onbetrouwbaar en deloyaal naar haar partners, geeft voortdurend informeel blijk van wantrouwen in het College en in de aangedragen informatie maar weigert dat volgens democratische spelregels te vertalen in een motie van wantrouwen of afkeuring.
 3. De tactiek van BPP is gericht op het op afstand zetten en houden van Purmerend, onze huidige en enige partner. Dit is daarmee schadelijk voor de belangen van Beemster op korte en op langere termijn, draagt ook niet bij aan het bereiken van haar eigen doelstellingen en is daarmee destructief.
 4. BPP overtrad en overtreedt naar onze beleving de fatsoensnormen in het politieke discours en heeft zich volgens D66Beemster gediskwalificeerd als een bestuursverantwoordelijke partij en acceptabele coalitiepartner. Zij heeft ons vertrouwen verspeeld en om die reden hebben we een coalitie met de BPP afgewezen.
 5. BPP geeft aan dat ook haar eindbeeld op middellange termijn een grote fusiegemeente is met Purmerend in het centrum. Niet valt in te zien dat haar huidige tactiek van het oproepen van het vijandbeeld Purmerend en het zich op alle mogelijke manieren afzetten tegen een sneller en gefaseerd samengaan hier constructief aan bijdraagt.
 6. De Beemster bevolking wordt door de BPP angst aangepraat voor Purmerend en een daarmee gepaard gaande bouwwoede en verlies van karakter. Zij vergeten erbij te vertellen dat:
 • De huidige Beemster bouwwoede onder verantwoordelijkheid van de BPP vorm is gegeven
 • in haar zoektocht naar een beter verdienmodel de BPP niet schroomt om verdichting en hoogbouw als alternatieven voor de huidige stedenbouwkundige uitgangspunten te benoemen. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op de werelderfgoedstatus.
 • Zij de status van werelderfgoed vaak als hinderlijk beschouwen voor hun ambities en beleidsdoelen en voortdurend afstand nemen van de bescherming die de werelderfgoedstatus biedt aan het landschappelijk karakter van de polder.
 • De BPP daarmee de grootste angstpartij voor de Beemsterling zou moeten zijn, zij vormen de grootste bedreiging voor de Beemster openheid die juist door Purmerend ook wordt gekoesterd. Purmerend ziet Beemster meer als tuin en een werelderfgoedstatus als iets waar je trots op kunt zijn en dus bent en die je dus beschermt en borgt.
 • De BPP geeft blijk van minachting naar de door de Beemster bevolking aangedragen waarden en werpt zich tezelfdertijd op als vurig en enig echte verdediger van de Beemster. Dit kan niet waar zijn, de BPP is een ongeloofwaardige en onwaarachtige partij.
 • Tot slot, de BPP roept de partijloze burgemeester van Purmerend op zich bij hen aan te sluiten want ze hebben behoefte aan een mens met visie. Uit voorgaande blijkt dat deze zelfanalyse juist is, maar zij ontbeert niet alleen visie.

Tot slot

D66 Beemster deelt de conclusie dat een bestuurlijke fusie met Purmerend de enige reële optie is die Beemster resteert na het eerder afwijzen van samengaan met de voormalige gemeenten De Rijp, Schermer en Zeevang. De ambtelijke samenwerking met Purmerend blijkt geen volwaardig alternatief voor blijvende zelfstandigheid en andere partners zijn er momenteel niet. Volgens ons is het een voordeel dat we nu in tweespraak met Purmerend vorm kunnen geven aan een nieuwe gemeente. Wij geloven dat we hiermee het algemeen belang van Beemster en haar inwoners het best dienen en zullen in de gemeenteraad alles doen om het ingezette proces tot een succesvol einde te brengen. Het liefst doen we dat in harmonie en samenspraak met alle betrokkenen, onzin wordt daarbij weerlegd en onfatsoen bestreden waar nodig.

Gerard Groot, fractievoorzitter D66Beemster

Zuidoostbeemster januari 2019