Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 maart 2019

Amendement voorkeur corridor A7

Amendement

Raadsvoorkeur variantenstudie Corridor A7 Amsterdam-Hoorn – 5 maart 2019

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders inzake de variantenstudie A7, waarbij wordt voorgesteld dat de Raad geen voorkeur uitspreekt

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.

Overwegende dat:

De Raad het in het belang van Beemster vindt om wel een openbare afweging te maken, een voorkeur voor een van de vier varianten uit te spreken en daarmee tevens duidelijkheid te verschaffen over haar oordeel over de overige varianten.

De Raad eerder een motie heeft aangenomen met daarin de stellige uitspraak dat aansluiting 5, Purmerend-centrum/Zuidoostbeemster, behouden moet blijven en negatieve effecten op het onderliggend wegennet in haar beheergebied dienen te worden vermeden.

De Raad tevens heeft uitgesproken zoveel mogelijk gezamenlijk met buurgemeenten, waaronder met name Purmerend, wil optrekken ter versteviging van de inbreng

In variant A aansluiting 5 anders wordt vormgegeven maar alle aansluitrichtingen blijft faciliteren middels een parallelweg naar aansluiting 4, Purmerend Zuid.

Variant A hiermee voldoet aan de eerder vermelde motie

De gemeenteraad Purmerend variant A inmiddels als voorkeursvariant heeft aangemerkt

De parallelweg in variant A nu staat aangegeven met een toegestane snelheid van 50km/uur maar dat voor Beemster een hogere snelheid kan worden toegestaan gezien de ligging buiten haar bebouwde kom

De varianten B en C om voor de Raad plausibele redenen afvallen vanwege onvoldoende oplossend vermogen respectievelijk te grote ruimtelijke en financiƫle consequenties

Variant D, een parallelweg met aanrijdend en afrijdend snelwegverkeer direct ten oosten van de A7 tussen de aansluitingen Purmerend Noord en Purmerend Centrum, voor de Raad op voorhand een te groot risico betekent op forse inbreuken op m.n. de leefbaarheid van het dorp en de recent gerealiseerde nieuwbouw alhier en daarenboven een fatale inbreuk zal betekenen op haar status als werelderfgoed en mede om die redenen ten stelligste wordt afgewezen.

De Raad er groot belang aan hecht dat in combinatie met de capaciteitsvergroting van de A7 er tevens de verplichte geluidsreducerende maatregelen worden getroffen voor de woningen ten westen van de A7, in de vorm van geluidsschermen/wallen

Stellen wij de Raad voor het besluit als volgt te formuleren:

Voorkeur uit te spreken voor variant A en het College op te dragen deze voorkeur in te brengen in het bestuurlijk overleg

Voorkeur uit te spreken voor de gelijktijdige introductie van een toegestane snelheid op de A7 van 100km/uur en voor de snelheid op de parallelweg de voorkeur van Purmerend te volgen

In combinatie met de aanpassingen prioriteit te eisen voor noodzakelijke geluidswerende voorzieningen aan de westzijde van de A7 alhier.

Fractie D66