Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 maart 2019

Motie reconstructie provinciale weg N243

MOTIE

Raadsvergadering van:                     05 maart 2019

Behorende bij agendapunt 5:            Vaststellen bestemmingsplan N 243

Onderwerp :                                       Toegestane snelheid op weggedeelte Vrouwenweg-Schermerhornerweg

 

De raad van de gemeente Beemster;

Gelezen het voorstel van het College.

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018;

Overwegende dat:

Het bestemmingsplan N243 toeziet op de reconstructie van de weg en verder geen regels bevat en mag bevatten voor het feitelijk gebruik van de weg, waaronder de toegestane snelheid van het autoverkeer

De provincie te kennen heeft gegeven prioriteit te geven aan de hoofdfunctie gebiedsontsluitingsweg van de N243 en de toegestane snelheid buiten de bebouwde kommen te houden op 80 km/uur, conform de huidige situatie en in overeenstemming met het advies van de Politie

De provincie hiermee geen opvolging geeft aan een eerdere motie van de Raad uit 2012 met ondermeer de oproep om een 60km regime in te stellen ter wille van de veiligheid van het verkeer en de gezondheid van bewoners

De Provincie hiermee ook geen consequenties verbindt aan het feit dat de N243 naast gebiedsontsluitingsweg ook een erftoegangsweg is waar een toegestane snelheid van 60km/uur  het maximaal toelaatbare is.

Het samengaan van beide verkeersfuncties  van de N243 het meest manifest is in het tracégedeelte tussen Vrouwenweg en Schermerhornerweg waar de meeste woningen staan en bovendien het dichtst op de weg.

Het instellen van een 60km regime op dit weggedeelte, conform snelheidsreducties bij  een bebouwde kom, om die reden te rechtvaardigen is

Het instellen van een afwijkende snelheid alhier na de reconstructie bovendien fysiek en visueel wordt ondersteund door de aanwezigheid van een rotonde respectievelijk een verbreed kruispunt aan begin en eind

Het instellen van een lagere snelheid gezien de beperkte lengte van het traject objectief nauwelijks impact heeft op de gehele reistijd over de N243 en subjectief wel bijdraagt aan het ontmoedigen van het kiezen van deze optie

Dit bovendien past in het bevorderen van het optimaal gebruik van de alternatieve routes, de optimaal geschikte wegen  N23 en N244

Verzoekt het College:

Om het in overleg met de Provincie daarheen te leiden dat er bij de reconstructie een 60 km/uur regime wordt ingesteld voor het weggedeelte van de N243 tussen het kruispunt Vrouwenweg en de rotonde Schermerhormerweg.

De Raad te informeren over de mogelijkheden van de gemeenteraad om via een zogenoemd kombesluit invloed uit te oefenen op de toegestane snelheden op de N243

Fractie D66 Beemster