Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 juni 2019

Algemene Beschouwingen 2020

Algemene Beschouwingen bij de begrotingsbesprekingen 2020, uitgesproken op 18-06-2019 door Gerard Groot, fractievoorzitter.

Voorzitter,

Bij onze Algemene Beschouwingen stellen wij drie retorische vragen. Wat gaat er  goed, wat gaat er niet goed, en tot slot de vraag, zijn er nog taboes, waar spreekt men niet of alleen noodgedwongen over. Vanzelfsprekend trekken we conclusies en doen enige kaderstellende aanbevelingen aan het College voor het meerjarenperspectief.

Wat gaat er goed

Ons fusieproces gaat goed, het plan van aanpak wordt conform uitgevoerd en dat levert inzicht en vertrouwen op. Beide zijn nodig om straks verantwoorde en belangrijke besluiten te nemen over onze bestuurlijke toekomst. De verkenningen en onderzoeken laten zien waar we extra aandacht aan moeten schenken, zoals aan de harmonisatie van tarieven bijvoorbeeld. We liggen op koers en we zijn benieuwd naar de eerste proeve van ons herindelingsontwerp. Een compliment aan de trekkers is hier op zijn plaats.

De aanpak en voortgang van de dorpsontwikkelingsvisies en de actualisatie bestemmingsplan buitengebied, straks omgevingsplan landelijk gebied geheten gaan goed. De door ons bepleite participatie is hierin belangrijk, met centraal daarbij de opgehaalde waarden van onze bevolking. Met een stip op 1 staat ons open landschap. Ook van belang is het in beeld brengen van alle consequenties van scenario’s en keuzes. Alleen het faciliteren van eerdere voornemens is o.i. een doodlopende weg, zie ook de opmerkingen van Purmerend over de noodzaak om bij grootschalige ontwikkelingen aandacht te geven aan onderzoek naar flankerende voorzieningen.

Goed gaat het met het vaststellen van de beheerplannen openbaar domein en het verder in samenspraak met de raad bespreken van ontwikkelingen en verdere optimalisatie van het beheerproces. Over de uitvoering hebben we bij de jaarstukken gesproken.

Goed met een kanttekening gaat het met de grondexploitatieplannen. De cijfers van de eindprognose kleuren weer zwart, de kanttekening bestaat eruit dat we nog geen eindbeeld hebben van alle benodigde voorzieningen en de financiering daarvan die volgens het veroorzakerprincipe geheel of gedeeltelijk via  de grexen moet worden gedekt. Ook goed is dat we spreken over planaanpassingen, met name over de optie van de benedenbovenwoning, die voor de doelgroepen starters en senioren een maatwerkaanbod kunnen inhouden.

Wat gaat er niet goed

Zorgen zijn er over het proces van de OZB, over de relatie tussen gemeente en de dorpsraden en  over het burgerinitiatief Breedband Beemster. Zorg ook over de ontwikkelingen rond de voorraad sociale huurwoningen.

Het gaat niet goed met het verkeer. Sluipverkeer, lawaai, vervuiling, overlast, ergernis, onveiligheid, van onze eigen wegen, die van het Hoogheemraadschap, de provincie en het Rijk.

Tot slot, het gaat niet goed in Zuidoostbeemster. Het verkeer loopt vast, de school loopt al over, de kinderopvang zit vol en de voetbalclub ook.

Als derde de vraag, wat is er taboe.

Ons antwoord is dat onze fractie geen taboes kent en  we zien met genoegen dat onze bestuurscultuur die ook niet meer waarneembaar kent.

Conclusies en aanbevelingen.

Realisatiemogelijkheden voor sociale woningbouw en opties voor uitbreiding en/of verplaatsing van scholen moeten onderzocht. Oplossingen zullen binnen de grondexploitaties moeten worden gezocht, de algemene middelen bieden geen ruimte.

Het beheer van het publieke domein verdient volop aandacht en steun. Onze openbare ruimte verdient dat, zij vormt een basisvoorwaarde voor leefbaarheid, mobiliteit en veiligheid. We zoeken naar aanvullende middelen om het gat in het beheerprogramma alsnog te dichten en vragen aandacht voor actualisatie van de Leidraad Inrichting Openbare ruimte. De inrichtingskwaliteit is medebepalend voor de kosten van het beheer en onderhoud.

Naast verkenningen via de dorpsontwikkelingsvisie hoe het verder kan met de kernen verdient de huidige situatie aandacht in de vorm van een knelpuntenaanpak, waar wij ook de ontbrekende bushalte voor lijn 305 in Zuidoostbeemster onder verstaan.

Bij Jeugdzorg is er adequate inzet en aandacht door het College. Er is onvoldoende budget voor een autonoom toenemende en duurdere vraag en de beleidsanalyses geven nog geen pasklare oplossingen hoe de prioritaire zorg toe te kennen en de rol van de gemeente als pinautomaat in eigen beheer te nemen. Hulp van derden, met een Haags accent waarschijnlijk, is nodig.   

Tot slot het financiële kader. De ontwikkeling van de financiële situatie na vaststelling begroting 2019 en verder gaat niet goed. Met name veroorzaakt door de kosten van de jeugdzorg, de financiële en emotionele molensteen die door het Rijk om onze nek is gehangen zonder molensteenvangnet.

De februaribrief en de kaderbrief tonen deze verslechtering van het perspectief en geven daarbij  nog een lijst te dekken wettelijke en wenselijke ambities. Het College voegt volledigheidshalve een lijst met dekkingsopties toe. Van belang is dat de Raad in het oog houdt hoe we ook financieel netjes over de Beemsterbrug gaan en vaststelt hoe groot onze bruidsschat  zal zijn. De exploitatiebegroting en onze reserves, voorzieningen en grondexploitaties dienen in samenhang hieraan bij te dragen. Onze fractie geeft hierbij de voorkeur aan het passend  extra inzetten van die reserves die een looptijd hebben verder dan de beoogde fusiedatum. Tussentijdse winstnemingen uit de grondexploitaties wijzen we af, evenals het prematuur inboeken van baten bij het gemeentehuis.

 De wettelijke en wenselijke zaken doen een beroep op onze verantwoordelijkheden en ambities, b.v. via de duurzaamheidagenda en zullen wij ondersteunen. Uitzonderingen vormen de integrale aanpak Oostdijk en laadpalen. De Oostdijk is o.i. onderdeel van het gemeenterioleringsplan en laadpalen plaatsen willen wij niet uit de algemene middelen.

 Vanzelfsprekend geldt voor dit geheel een voorbehoud bij positieve of negatieve berichtgeving uit  Den Haag, Haarlem en/of Purmerend.

Dank voor uw aandacht.

Namens fractie D66Beemster

 

Gerard Groot, fractievoorzitter