Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 juni 2019

Motie financiële strategie

Aangenomen motie met D66 als penvoerder en met instemming van het College, over onze financiële strategie.

 

 

 

 


MOTIE

Raadsvergadering van: 18-06-2019

Behorende bij agendapunt: 10

Onderwerp : Algemene Beschouwingen

De raad van de gemeente Beemster;

Gelezen de kaderbrief 2020

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018;

Overwegende dat:

Er sprake is van een aanzienlijke verslechtering van het financieel perspectief sinds de vaststelling van de begroting 2019 en bijbehorend meerjarenperspectief door autonome ontwikkelingen in met name het sociaal domein.

De Raad het stellige voornemen heeft geuit om met het oog op de voorgenomen fusie met gemeente Purmerend en een correcte overdracht aan de nieuwe gemeente de gemeentelijke huishouding op orde te hebben en te houden.

De Raad van het College in de kaderbrief in aanvulling op het bijgestelde financiële perspectief een lijst met wettelijke en wenselijke ambities en een lijst met mogelijke aanvullende dekkingsbronnen ter bespreking krijgt aangeboden ter voorbereiding op het meerjarenperspectief 2020-2024.

De Raad het als eindverantwoordelijk bestuursorgaan haar plicht vindt hierover richtinggevende uitspraken te doen met als kompas haar programma-akkoord.

Spreekt uit dat:

De Raad volgens het veroorzakerprincipe de kosten van voorzieningen die samenhangen met de woningbouwontwikkeling vooralsnog onder het regime van de grondexploitaties laat vallen.

De Raad vanuit haar verantwoordelijkheid en ambitie de geformuleerde ambities wenst te steunen met de navolgende uitzonderingen en zonder een onvoorwaardelijke garantie vooruitlopend op de begrotingsbesprekingen

De Raad geen algemene middelen beschikbaar wil stellen voor aanleg laadpalen en een plan van aanpak voor een integrale aanpak van de Oostdijk (tussen Zwembadbrug en Beemsterbrug).

De Raad bij de dekkingsbronnen een gefaseerde verhoging van de OZB niet-woningen voorstaat, afziet van het inboeken van de boekwaarde van het gemeentehuis vooruitlopend op de visie- en planvorming ter zake en ook afziet van een tussentijds winstneming van €1.000.000,- (zegge een miljoen euro) uit de grondexploitaties. Dit laatste vanwege de onzekerheden en risico’s die nog spelen, de forse aanslag vennootschapbelasting die hiermee samenhangt en het gelijkwaardige partnerschap met BPD.

De Raad de noodzaak onderkent om de algemene reserve in ieder geval in de plus te houden en daarbij op afzienbare termijn rekent op een financiële tegemoetkoming van het Rijk in de tekorten in het sociaal domein

De Raad naast de overige door het College aangegeven dekkingsbronnen de beschikking heeft over de reserve bruto activering die momenteel nog een saldo kent van ruim 4.4 miljoen euro en een jaarlijke uitname van ongeveer 200.000 euro en daarmee een looptijd heeft die ver voorbij gaat aan het fusiemoment

De Raad deze reserve in plaats van de grondexploitatie wenst aan te wenden om minimaal €1.000.000 ( zegge een miljoen euro) toe te voegen aan de exploitatiebegroting en daarmee aan de algemene reserve.

Verzoekt het College:

Deze opties mee te nemen, het noodzakelijke overleg te voeren n.a.v. de kaderbrief en deze motie, en deze te verwerken in de opstelling van de conceptbegroting 2020 en bijbehorend meerjarenperspectief

Hierbij na te gaan of sommige ambities in de lijst gefaseerd over twee of drie jaar kunnen worden ingevoerd.

Fracties VVD – PvdA/GroenLinks – D66 – CDA