Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 november 2020

Algemene Beschouwingen 2021

Voorzitter

Ik loop eerst vanuit de vorige beschouwingen enige onderwerpen langs.

De Fusie
Het gaat goed met het fusieproces. Het ligt op koers en tempo en is door het Rijk geprezen als een voorbeeldproces. W gaan nu ons fusieresultaat afhechten en inregelen.

Spijtig is het vertrek in dit voorjaar van toenmalig burgemeester Joyce van Beek. Zij heeft de wake -up call gedaan en heeft het fusieproces met verve geleid en getrokken. We zijn haar daar erkentelijk voor en prijzen ons gelukkig met het feit dat we snel een capabele en aimabele opvolger hebben kunnen verwelkomen in de persoon van burgemeester Karen Heerschop. Die ondermijn je niet zomaar, dus boeven, stop er maar mee.

Aan haar en ons de taak om de fusie verder in harmonie tot een afronding te brengen  met  de belasting- en beleidsharmonisaties als volgende uitdaging. De Beemster waarden en belangen zijn hierbij voldoende verankerd in het herindelingsadvies en in de grondhouding van onze fusiepartner en dat stemt gerust.

Het slotakkoord  zal geen polonaise worden over een coronavrije Beemsterbrug maar wel een passend ritueel met bij ons passende symboliek en wellicht een aansprekend artistiek kunstwerk op het civiele kunstwerk.

We zijn blij met de steun voor de fusie van de fractie van de BPP en het meedoen en meedenken over de toekomst. Er resteert nog een dissonantie, wellicht vinden we de ruimte om die alsnog weg te werken.

De visies
Wij stellen onze mening over de uitrol van de dorpsontwikkelingsvisies voor Zuidoostbeemster en Middenbeemster bij. We vinden dat de inbreng van de bewoners en de uitgangspunten vanuit de structuurvisie over beperkte groei en de gelimiteerde capaciteit van ons wegennet onvoldoende zijn meegenomen. De visie Zuidoostbeemster kent grote voorbehouden m.b.t. instandhouding van onze erfgoederen, de waterhuishouding, het veilig afwikkelen van het verkeer en de financiën. Onze stelling is dat we nog geen visie aan het uitwerken zijn maar bezig zijn met een nieuw haalbaarheidsonderzoek. We zijn benieuwd en bezorgd.

Bij de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster zien we ook de worsteling met de capaciteit van ons 17e eeuwse wegennet en de bijna stedelijke dichtheden alhier. Even leek het erop dat met ons de BPP de consequentie van dit gegeven wenste te accepteren en de verdere dorpsontwikkeling daarop zou afstemmen. Met enige verbijstering moesten we constateren dat met een pennenstreek een bestuurlijk besluit van ons hoogste bestuursorgaan kan worden weggezet als een vergissing en zonder verdere plichtplegingen kan  worden omgezet in een contrair besluit. Bij de drie in procedure zijnde plannen en visies voor West- en Noordbeemster en voor het buitengebied hopen we verschoond te blijven van een dergelijk treurspel.

We missen hierbij node de toegezegde evaluatie van ons managementplan voor ons werelderfgoed. We hopen deze spoedig te kunnen bespreken. We kunnen daarbij voortborduren op de goede ervaringen met de raadwerkgroep Ruimtelijke Ordening, een initiatief van de collega’s  van BPP, VVD en CDA waar we graag bij aanschoven met veel extra inzicht als resultaat. Dat is niet hetzelfde als extra overeenstemming en toch nuttig. Dank daarvoor.

Voorzitter

Het beheer van het gemeentelijk bezit, de openbare ruimte en ons vastgoed heeft vanouds onze warme belangstelling. Onze spullen moeten ook netjes schoon over de brug.

Extra aandacht vinden wij op zijn plaats voor onze open ruimtes, ons groenareaal, de bomen en het in alle opzichten belangwekkende arboretum aan de Nekkerweg. Ik kom daar bij de begroting op terug.

Onze stelling, groen moet je doen geldt ook voor duurzaamheid, biodiversiteit, de regionale energiestrategie en de transitievisie Warmte. We zullen dat samen, met warmte en met onze inwoners moeten doen. Het komt aan op energiebewustwording en daarna energiemanagement, het weren van datacentra en het planten van zonnepanelen en bomen.

Zorgen waren en zijn er bij onze fractie over het verkeer en de infrastructuur in onze dorpen en polder. Helaas is ook dit jaar weer sprake van fatale incidenten en onvervangbaar verlies. Dossiers zoals de uitbreiding van basisschool de Bloeiende Perelaar en de vernieuwing van de provinciale weg N243 laten zien dat  onze opgaven complex en soms gecompliceerd zijn en dat de uitkomsten vaak moeizame compromissen zijn en teleurstelling veroorzaken.

We komen pas na de begrotingsbehandeling te spreken over een bespreeknotitie van het College over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan, het GVVP. Ik kom daar bij de begrotingsbehandeling op terug.

De meerjarenbegroting laat een positief beeld zien van de exploitatiebegroting en de algemene reserve. Dat is een compliment waard, maar zoals je de natuur soms dankt voor de zon, morgen kan het weer regenen en we moeten dus blijven rekenen en inschatten. We moeten dus ook voortdurend de verplichtingenkant scherp in de gaten houden, ook de verplichtingen die nu nog deels verscholen liggen in al onze plannen.

Voorzitter,

Tot slot een korte terugblik op onze fractie en een vooruitblik daarop, het zijn tenslotte de laatste algemene beschouwingen.

Een D66 fractie werd volgens overlevering voor het eerst in 1972 in Beemster waargenomen. Vers uit het ei, onbevangen en onbelast met een polderpolitieke hypotheek leek er ruimte voor een nieuw geluid. Het effect laat zich niet eenvoudig duiden, we volstaan met de constatering dat we tussen 1992-1996 wederom, en met 1 zetel, een onmisbare bijdrage hebben mogen leveren aan de gemeentelijke democratie en gemeenschap. Drijvende krachten waren toen het echtpaar Heijmans, u wel bekend en nog immer behorend tot de hardcore zachte kern van onze partij.. De geschiedenis herhaalt zich niet, in 2010 kwam de laatste lichting in de raad met Marian Segers, John Smit en ondergetekende en nu waren we een blijvertje, zij het gemankeerd door persoonlijk leed en de laatste verkiezingen.

Ook nu gaan we het effect van ons optreden niet anders duiden dan dat wij naar eer en geweten onze standpunten zienswijzen en belangen vanuit een groenliberale overtuiging over het voetlicht hebben gebracht. Wij hebben daar genoegen aan beleefd, frustraties  moeten wegwerken en dat gelardeerd met af en toe een kleine overwinningsroes. We zijn dankbaar voor de gelegenheid die de kiezer en de collega’s ons hebben geboden om mee te doen en wij hopen dat de kiezer herkent wat we hebben bijgedragen.

We maken ons op om met een nieuwe fractie, waaronder ook een nieuwe fractievoorzitter, onze groene normaalliberale inbreng te  continueren in de nieuwe gemeente. Ik zal dat niet zijn, en naar ik recent verneem, ook niet mijn collega-fractievoorzitter uit Purmerend. Ruimte voor nieuw talent kortom, vers uit het ei, onbevangen en onbelast, ik wens ze nu al veel succes.

Wij danken het College en onze ambtenaren voor de dienstverlening, betrokkenheid en inzet en wens ook ons allen succes met de ongetwijfeld spannende afronding van ons fusieavontuur.